+90 (312) 461 02 70 info@incekvadikonutları.com

ANKARA GÖLBAŞI İNCEK TOPLU KONUTLARI SİTE YÖNETİMİ Evcil Hayvan Barındırma Kural Ve Esasları

Madde 1- Bu “ANKARA GÖLBAŞI İNCEK TOPLU KONUTLARI SİTE YÖNETİMİ Evcil Hayvan Barındırma Kural ve Esasları”, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve ANKARA GÖLBAŞI İNCEK TOPLU KONUTLARI Site Yönetim Planının 34/F maddesi gereği esas alınarak hazırlanmış, ANKARA GÖLBAŞI İNCEK TOPLU YAPI SİTE Yönetim Kurulu’nun 05.01.2021tarih ve 2021/01sayılı kararı ile uygulamaya konulmuştur.

 

Amaç :

Madde 2- İşbu “Evcil Hayvan Barındırma Kural ve Esaslar”ının amacı, ANKARA GÖLBAŞI İNCEK TOPLU KONUTLARI sitesinde bulunan sahipli evcil hayvanların insanlarla uyumlu bir şekilde yaşayabileceği kuralların konulması ve uygulanmasıdır. Amaç, hayvanların uygun yaşam alanlarında yaşayabilmesini sağlarken insan haklarını göz ardı etmemektir.

 

Madde 3- ANKARA GÖLBAŞI İNCEK TOPLU KONUTLARI Kat Maliklerinin Görev ve Sorumlulukları :

 

 1. a)– ANKARA GÖLBAŞI İNCEK TOPLU KONUTLARI Kat Malikleri, sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla sorumludur.
 2. b)– Hayvan sahibi Kat Malikleri, zamanında ve yeterli seviyede tedbir almamasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür.
 3. c)– Ev ve süs hayvanlarını, on altı yaşından küçükler sahiplenemez.
 4. d)– Pitbull, Doberman, Rotweiller, Japanese Tosa ve Mastiff gibi saldırgan köpeklerin yetiştirilmesi/barındırılması yasaktır.
 5. e)– İri cüsseli köpekler (Alman kurdu, Kangal, St. Bernard vs) tercih edilemez. Bu tür köpekleri edinmek isteyen kat malikinin profesyonel eğitim almış olması gerekir.
 6. f)– Bunların dışında kalan evcil hayvanlar için, sahipleri tarafından hazırlanan ilgili belgeler (türü, resmi, adı, güncel aşı belge fotokopileri, sahip bilgileri vb.) Site Yönetimi’ne sunulur ve Site Yönetimi’nden izin alınır.
 7. g)– Hayvan besleyen kat malikleri burada belirlenen “Kural ve Esaslar” çerçevesinde hareket edeceğine dair bir belge imzalayarak Site Yönetimine vermek zorundadır.
 8. h)– Kat maliki evcil hayvanlarını kendi mülkü içerisinde barındırmak zorundadır. Kat maliki evcil hayvanlarının evinden dışarı veya varsa kullanımındaki bahçenin sınırları dışına çıkmaması için, Site Yönetim Planı kuralları çerçevesinde, tüm önlemleri almak mecburiyetindedir.
 9. i)– Kat malikleri, sahibi bulundukları evcil hayvanların aşılarını düzenli olarak yaptırmak ve bu karneye en kısa sürede erişilebilir olmasını sağlamak için site yönetimine zamanında bildirmek, iletmek zorundadır.
 10. j)– Sahipli kedi ve köpekler, site içinde herhangi bir şekilde serbest bırakılamaz.
 11. k)– Sahipli kedi ve köpekler, herhangi bir nedenle site dışına çıkartılırken, saldırganlık ve/veya  büyüklük ayrımı yapılmadan, site içinden her zaman yetişkin sahipleri eşliğinde, tasma veya kafes ile geçebilirler.
 12. l)– Evcil hayvanlar site ortak kullanım alanlarında, komşu bahçelerde, çocuk parkı, otopark gibi alanlarda dolaştırılamaz, ihtiyacını karşılamak üzere site dışına çıkartılırken otopark, site yolları, yol kenarları, refüj veya diğer alanlara dışkısını yapması durumunda, bu dışkılar sahipleri tarafından toplanıp, çevreye zarar vermeyecek ve kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde hayvan sahibi tarafından toplanıp çöpe atılır. Bu kapsamda evcil hayvanını dışarda dolaştırmak üzere sitenin açık alanlarına çıkaran hayvan sahibi yanında çöp poşeti ve eldiven taşımak zorundadır.  Site güvenlik elemanları hayvanlarını dolaştırmaya çıkaran kişilerin yanlarında eldiven ve poşet taşıyıp taşımadıklarını kontrol ettiklerinde, eğer eldiven ve poşet taşınmıyorsa bunu tutanak altına alır ve yönetime bildirir. Aynı hayvan sahibinin üç kez ikaz edilmesi halinde halen poşet ve eldiven taşınmıyorsa ve hayvan sahibi tarafından hayvanın dışkısı toplanıp bertaraf edilmiyorsa, site yönetimi hayvanın siteden tahliyesi için her türlü yasal işlemi başlatır.
 13. m)– Yeşil alanlarda dışkı yaptırılması kesinlikle yasaktır.
 14. n)– Kat maliki, evcil hayvanın yaş ve cinsine uygun olarak site içerisinde Site Yönetim Planı’nın 34/F maddesine uygun, sürdürülebilir yaşam ve ihtiyaç alanları oluşturup korumak mecburiyetindedir.
 15. o)– Kat malikleri, evcil hayvanlarının ölmesi halinde site yönetimine bildirmek ve bununla ilgili bilgi ve belgelerini yedi gün içinde teslim etmekle yükümlüdür.
 16. p)– Kat malikleri, kedi ve köpek gibi evcil hayvanları kaybolduğunda, en seri şekilde Site Yönetimi’ne bildirmek zorundadır.
 17. r)– Hayvan sahibi, sahibi bulunduğu hayvanın ses düzeyini kontrol altına almakla yükümlüdür.
 18. s)– Sahipli hayvanlar site içine veya dışına terk edilemez, gerekiyorsa hayvan bakımevlerine teslim edilebilir.
 19. t)– Sitenin ortak kullanım alanlarına hayvan beslemek amacıyla yiyecek artıklarının konulması kesinlikle yasaktır.
 20. v) Hayvan besleyen kat malikleri, besledikleri hayvanların diğer komşulara rahatsızlık vermemesi için her türlü tedbiri alır. Bu kapsamda beslediği hayvanı başı boş bırakamaz, hayvan evde tek başına bırakıldığında sürekli ağlıyorsa, evcil hayvanını evde yalnız bırakıp gidemez, hayvanına işkence edemez.

 

 

 

 

 

Madde 4 – ANKARA GÖLBAŞI İNCEK TOPLU KONUTLARI TOPLU YAPI Site Yönetimi’nin Görev ve Sorumlulukları :

 1. a)– Site Yönetimi, insan haklarını öncelikle dikkate alarak hayvanların Site Yönetim Planı’na uygun yaşam alanlarında yaşamasını sağlamakla ilgili gerekli düzenlemeleri yapar. Bu amaçla Site Yönetimi burada sözü edilen Kural ve Esaslar’ın uygulanmasını özenle takip eder. Gerektiğinde ilgili kurumlara bildirir veya gerekli kurumlarla işbirliği yapar.
 2. b)– Site Yönetimi, bu “Kural ve Esaslar” ile ilgili ANKARA GÖLBAŞI İNCEK TOPLU KONUTLARI kat maliklerine kanuni hak ve sorumluluklarını bildirir, bilgilendirir, hatırlatır ve gerekli durumlarda önlem alır.
 3. c)– Site çevresindeki koruma duvarları ve tel örgülerle gerekli tedbirleri sağlayarak, dışarıdan siteye gelebilecek sahipsiz hayvan girişini engeller.
 4. d)– Bu, “Kural ve Esaslar”ı ihlal edenleri belirleyerek ihtarda bulunur. Kurallar’ı ihlalde ısrar eden kat malikleri hakkında hukuki uygulamaya gider, ihlale konu olan evcil hayvanların siteden uzaklaştırılması için ilgili makamları harekete geçirir.
 5. e)– Site içerisindeki sahipli evcil hayvanların belirlenmesi, takip edilmesi veya yeni gelen hayvanların belirlenmesi ve bir problem durumunda müdahale edebilmesi için Yönetim Kurulu tarafından, Site Müdürlüğü ve personeli görevlendirilmiştir.

Diğer Hükümler

Madde 5 – Bu “Kural ve Esaslar”a aykırı hareket eden ve bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal eden ya da onlara ağrı, acı veya zarar veren kişiler, Site Yönetimi veya Site Müdürlüğü tarafından, yasayla görevlendirilmiş yetkili mercilere bildirilir, yasaların verdiği yetkiyle hayvan bulundurması yasaklanır ve hayvanlarına el konulurak yeniden sahiplendirilmek üzere hayvan koruma dernekleri kontrolündeki barınağa teslim edilir.

Madde 6 – Site içinde saldırgan davranışlar gösteren ve sakinlere zarar veren evcil hayvan sahiplerinin durumu Site Yönetimi’nin hazırlayacağı tutanak ile birlikte ilgili makamlara iletilir.

Madde 7- ANKARA GÖLBAŞI İNCEK TOPLU KONUTLARI TOPLU YAPI Site Yönetimi, yaşamın tek olduğunu, yaşayan bütün canlıların doğal haklara sahip olduğunu ve sinir sistemi olan her hayvanın kendine özgü hakları bulunduğunu, insanoğlu tarafından hayvanlara saygı gösterilmesinin bir insanın bir diğerine gösterdiği saygıdan ayrı tutulmayacağını kabul eder. Bütün canlılar biyolojik denge kavramı içerisinde var olmak bakımından eşit haklara sahiptir ve bu haklar yasalarla koruma altına alınmıştır.

 Son hüküm

İşbu “Kural ve Esaslar”ın uygulamaya girmesi tarihinden önce evcil hayvan sahiplenen Kat Malikleri, “Kural ve Esaslar”ın uygulamaya girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde Madde3/f’de yer alan bilgi ve belgeleri ANKARA GÖLBAŞI İNCEK TOPLU KONUTLARI TOPLU YAPI Site Müdürlüğü’ne bildirmekle yükümlüdür. Bu Evcil Hayvan Barındırma Kural ve Esasları, ANKARA GÖLBAŞI İNCEK TOPLU KONUTLARI TOPLU YAPI Site Yönetimi ve Site Müdürlüğü tarafından uygulanır ve denetlenir.

ID: 266